Veiligheidsbeleid en PBZO document

Elk Seveso bedrijf moet een PreventieBeleid opstellen, ter voorkoming en beheersing van Zware Ongevallen. Dit wordt vastgelegd in het PBZO document: PreventieBeleid Zware Ongevallen.

Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming en beperking van zware ongevallen zijn verwoord, en waarop het bedrijf kan worden aangesproken. Het PBZO document is de “kapstok” van het totale veiligheidsmanagementsysteem. Er moet een regelkring herkenbaar zijn waarin het risico, het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en de getroffen maatregelen duidelijk met elkaar samenhangen.

Het PBZO document omvat:

  • De risicomatrix
  • De wijze van systematische risico-identificatie
  • Naleving van wet- en regelgeving

Seveso nl kan u helpen met het opstellen van het PBZO document. Neem vrijblijvend contact met ons op.