Seveso wetgeving en richtlijn

De Seveso richtlijn wordt officieel ook wel post-Seveso richtlijn of Richtlijn 2012/18/EU genoemd. De Seveso wetgeving is op 24 juni 1982 ingegaan en is afgeleid van de Sevesoramp die zes jaar daarvoor plaatsvond. De ramp was groot nieuws en vanuit de gehele Europese Gemeenschap werd betrokkenheid getoond.

Hieruit volgde de actie om wetgeving uit te werken die ons en onze omgeving beschermt tegen de gevaren en gevolgen van industriële ongevallen. Het is zodoende een Europese richtlijn en wet geworden. De Seveso richtlijn heeft nog updates gekregen in 1996, 2003 en de laatste in 2012: de Seveso IIIrichtlijn.

Zie Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de RaadVoor de EER relevante tekst (europa.eu) voor de laatste Seveso richtlijn. In bijlage 1 staan de Seveso drempelwaarden genoemd.