Seveso Overtreding

Wanneer bedrijven zich niet houden aan de Seveso richtlijnen en deze overtreden, staan hier – afhankelijk van de mate van overtreding – sancties tegenover. In de richtlijnen staat dit als volgt omschreven: “De lidstaten stellen sancties vast die van toepassing zijn bij schendingen van de nationale bepalingen die krachtens deze richtlijn zijn vastgesteld. De aldus vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.”

Drie categorieën van Seveso overtredingen

Er zijn drie categorieën van overtredingen die kunnen worden opgelegd naar aanleiding van een Seveso inspectie:

Categorie 1:  zeer zware overtreding, onmiddellijke stillegging van activiteit

Categorie 2:  minder zware overtreding

Categorie 3:  overtreding die binnen een gestelde tijd moet zijn opgelost

Naarmate bij een bedrijf meer overtredingen zijn geconstateerd zullen er vaker onaangekondigde Seveso inspecties worden uitgevoerd.

Sancties en handhavingsinstrumenten

In Nederland staan de sancties en handhavingsinstrumenten beschreven in het Omgevingsbesluit, om precies te zijn in afdeling 13.4. Hieronder vallen:

 1. Instrumenten gericht op herstel
  –  Last onder dwangsom
  –  Last onder bestuursdwang
 1. Bestuurlijke boete
 2. Stafrechtelijke sanctie
  – Bestuurlijke strafbeschikking
  – Strafbaarstelling op grond van de Wet op de economische delicten (Wed)

Neem voor meer informatie contact met ons op.