Seveso Inspectie

Minimaal één maal per jaar ondergaat een Seveso bedrijf een Seveso inspectie. Er zijn voorschriften voor Seveso inrichtingen en algemene maatregelen die het bedrijf moeten treffen. Een Seveso inspectie is feitelijk en veiligheidsinspectie bij een Seveso bedrijf. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of een bedrijf zich houdt aan de regels van het Brzo 2015. Als tekortkomingen worden geconstateerd op andere gerelateerde gebieden (Wabo, Arbowet of de Wet veiligheidsregio’s) zullen de toezichthouders ook hierop handhaven.

In Nederland zijn er inspectieteams die Seveso bedrijven controleren. Dat team bestaat uit gespecialiseerde inspecteurs van de omgevingsdiensten, de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) en de veiligheidsregio’s en soms aanvullende inspecteurs (ILT, RWS e.d.). Zij controleren gezamenlijk de meest risicovolle bedrijven om de veiligheidsregels eenduidig uit te voeren en dat het toezicht hetzelfde verloopt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen routinematige (vooraf in het inspectieprogramma ingeplande inspecties) en niet-routinematige (niet-geplande) inspecties. Beide type inspecties kunnen ‘aangekondigd’, ‘aangekondigd met een deel onaangekondigd’ en ‘geheel onaangekondigd’ plaatsvinden:

• Het merendeel van de inspecties worden gevormd door de aangekondigde inspecties. Hiertoe wordt een inspectieagenda voorafgaand aan de inspectie aan het bedrijf aangeboden en betreffen inspecties van het veiligheidsbeheerssysteem van een bedrijf. Met het vaststellen van een agenda wordt ervoor gezorgd dat de gewenste functionarissen geïnterviewd kunnen worden, noodzakelijke procedures en rapportages klaarliggen en de gekozen inspectieonderwerpen kunnen worden beoordeeld. Ook worden tijdens deze inspecties fysieke maatregelen gecontroleerd.

• Bij een aangekondigde inspectie met een deel onaangekondigd zullen er tijdens een aangekondigde inspectie ook andere onderdelen van het bedrijf of andere inspectieonderwerpen gecontroleerd worden. Echter zijn deze niet vooraf aan het bedrijf medegedeeld. Van dit onaangekondigde deel van de inspectie wordt, zoals de naam doet vermoeden, niet vooraf het tijdstip aan het bedrijf kenbaar gemaakt.

• De onaangekondigde inspecties vinden zowel plaats binnen als buiten kantooruren. Daarbij zijn ze altijd korter en veelal gericht op visuele inspectie van maatregelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.