Seveso Inrichting

U kent waarschijnlijk het begrip “Seveso inrichting” Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Kortgezegd is een Seveso inrichting een bedrijf waar een hoeveelheid gevaarlijke stof aanwezig is of mag zijn die een bepaalde drempelwaarden overschrijdt, óf waar een gevaarlijke stof kan ontstaan bij verlies van controle over de processen. Hierbij kun je denken aan raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen.

Een Seveso inrichting bestaat uit één of meerdere installaties die zich binnen dezelfde locatie bevinden. Dit is inclusief de infrastructuur en de activiteiten. Dit betekent dat alles binnen de locatiegrens van een Seveso inrichting bij deze milieubelastende activiteit hoort.

Voor een Seveso inrichting gelden algemene rijksregels van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) uit de Omgevingswet. Hierin wordt o.a. bepaald wat er onder de milieubelastende activiteit valt en wat vergunningsplichtig is. Ook staat hierin welke inhoudelijke regels er gelden.

Seveso inrichting en de omgevingswet

Seveso III is de Europese naam voor het Nederlandse Brzo-2015 (Besluit risico’s zware ongevallen)-bedrijven. Met de komst van de Omgevingswet zal de naam “Brzo-bedrijf” worden vervangen door “Seveso inrichting”.

Hoge drempel- en lage drempel inrichtingen

Seveso bedrijven zijn onderverdeeld in hoge drempel- en lage drempel inrichtingen. In welke categorie een bedrijf wordt ingedeeld is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die bij dit bedrijf aanwezig zijn. De drempel van de onderneming bepaalt de wettelijke verplichtingen die het bedrijf moet nakomen.

Alle Seveso bedrijven (zowel Lage- als Hogedrempelinrichting) moeten beschikken over een:

  • Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO-document)
  • Veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
  • Systematische risico-identificatie
  • Kennisgeving Seveso
  • Kwantitatieve Risico Analyse (QRA)
  • Rapport Aanwijzing Bedrijfsbrandweer

Hogedrempelinrichtingen moeten bovendien beschikken over een Veiligheidsrapport (VR) en Milieu risico analyse (MRA).

Neem voor meer informatie contact met ons op.