Seveso dwangsom

Seveso bedrijven worden gecontroleerd in een samenwerkingsverband van verschillende overheidsdiensten zoals de omgevingsdiensten, de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW),de Veiligheidsregio (Brandweer) en Rijkwaterstaat of Waterschap. Wanneer een bedrijf zich niet aan de wet- en regelgeving houdt kan een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete of een proces-verbaal worden opgelegd.

Een Seveso inrichting produceert, verwerkt en/of behandelt gevaarlijke stoffen of slaat deze op. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of logistieke en overslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen. Voor een Seveso inrichting gelden algemene rijksregels van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) uit de Omgevingswet. Hierin wordt o.a. bepaald wat er onder de milieubelastende activiteit valt en wat vergunningsplichtig is. Ook staat hier welke inhoudelijke regels er gelden.

Handhavingsinstrumenten

Bij overtredingen geven de omgevingsdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie bedrijven, om te beginnen, vaak een waarschuwing of een eis tot naleving, zodat er de kans bestaat om zaken te herstellen. Wanneer een bedrijf deze overtreding niet ongedaan maakt kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Een dwangsom is bedoeld als drukmiddel om overtredingen ongedaan te maken. Wanneer de overtreding binnen de gestelde termijn alsnog ongedaan wordt gemaakt, komt de dwangsom te vervallen.

Bij overtredingen die als ernstig zijn aangemerkt kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Dit is een sanctie die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of rechter wordt opgelegd door het bevoegd gezag (het bestuur). Een voorbeeld daarvan is (tijdelijke) stillegging van een (onderdeel van een) bedrijf of in heel gevaarlijke situaties zelfs (tijdelijke) sluiting.

Daarnaast kan van strafbare feiten een proces-verbaal worden opgemaakt.

Neem voor meer informatie contact met ons op.