Kennisgeving Brzo / Seveso

Op basis van artikel 7 van het Seveso III moeten alle Brzo / Seveso bedrijven een Kennisgeving indienen. In de Kennisgeving wordt, op basis van de aanwezige gevaarlijke stoffen, vastgesteld welke drempelwaarden, genoemd in bijlage 1 van Seveso III, worden overschreden. Ook wordt in de Kennisgeving aangegeven welke andere risicobronnen in de directe omgeving aanwezig zijn, die aanleiding kunnen geven tot domino-effecten.

Milieu Risico Analyse MRA

De Milieu Risico Analyse (MRA) richt zich specifiek op de milieueffecten van ongewenste lozingen op het oppervlaktewater. Een MRA wordt in een aantal voorgeschreven stappen uitgevoerd. Om de risico’s voor ongewenste lozingen te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van het rekenprogramma Proteus. Hier worden ook de noodzakelijke maatregelen bepaald.

Domino effecten

Er is sprake van een domino-effect, wanneer een zwaar ongeval bij een bedrijf mogelijk leidt tot een zwaar ongeval bij een naburig bedrijf (bijvoorbeeld door een explosie of vrijkomen brandbare stoffen). Aan de hand van het instrument Identificatie Domino-Effecten (IDE) kan worden vastgesteld of sprake is van een domino-effect. Als sprake is van een domino effect, kan het veroorzakend Brzo bedrijf / Seveso inrichting op basis van art 8. Brzo-2015 worden aangewezen als “domino effecten veroorzakende inrichting”.

domino-effect

Overstromingsrisico

Brzo / Seveso bedrijven moeten inzicht verschaffen in de overstromingsrisico’s die bestaan vanuit de omgeving. De basis is neergelegd in bijlage II, lid 4 van Seveso III.

Concreet betekent dit dat Brzo / Seveso bedrijven een inschatting moeten maken van de kans en de omvang van de effecten van een mogelijke overstroming van de locatie. Ook moeten maatregelen zijn beschreven ter beperking van mogelijk overstromingsgevaar.

Seveso nl helpt met alle vragen op het gebied van Brzo / Seveso. Ook zijn wij uw gesprekspartner richting overheden.