Aandachtsgebieden in de Omgevingswet

Naar verwachting zal de Omgevingswet op 1 januari 2023 worden ingevoerd. In deze wet worden de regels ten aanzien van ruimtelijke ordening en externe veiligheid geïntegreerd. In de Omgevingswet is de term Brzo vervangen door Seveso. De basis voor het Externe Veiligheidsbeleid is de Seveso III richtlijn.

Groepsrisico wordt Aandachtsgebied

Nieuw in de Omgevingswet is dat het groepsrisico (GR) vervangen is door aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden.

Voorbeelden van gevaren zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie’s van  giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Aandachtsgebieden maken het inzichtelijk in welk gebied zich bij een ongeval bij een activiteit met gevaarlijke stoffen nog levensbedreigende gevolgen voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen. Er zijn drie verschillende aandachtsgebieden:

  • Brandaandachtsgebied
  • Explosieaandachtsgebied
  • Gifwolkaandachtsgebied

De aandachtsgebieden zijn feitelijk effectafstanden van worst-case scenario’s verdeeld naar gevaarstype (brand, explosie, gifwolk), veroorzaakt door een Seveso bedrijf.  Het idee achter de drie typen aandachtsgebieden is dat gebruiksruimte beter kan worden benut.

risicobron aandachtsgebieden

Het berekenen van Aandachtsgebieden

Voor het berekenen van de aandachtsgebieden heeft het RIVM een Handboek Omgevingsveiligheid samengesteld. Hierin staan de landelijk geldende rekenvoorschriften voor het bepalen van deze afstanden in een QRA. De Handleiding risicoberekeningen Bevi zal binnen het nieuwe wettelijke kader worden geplaatst. Dit geldt ook voor het voorgeschreven rekenprogramma: Safeti-NL.

De veranderde bepaling van de veiligheidsafstanden middels te berekenen brand-, explosie-, en gifwolkaandachtsgebieden kunnen grote gevolgen hebben voor inrichtingen. De aandachtsgebieden zouden in bepaalde gevallen ongunstiger kunnen uitvallen dan een PR-contour in de huidige QRA. Maar in andere gevallen blijken de berekende risico’s juist te verminderen.

Neem voor het berekenen van aandachtsgebieden of voor meer informatie contact met ons op.